POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU CREATIVE TOOLS

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( RODO).
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów:

 • FORM_KEY Przechowuje losowo wygenerowany klucz używany do zapobiegania fałszowaniu żądań.
 • PHPSESSID Identyfikator sesji użytkownika na serwerze.
 • GUEST-VIEW Umożliwia gościom przeglądanie i edytowanie zamówień.
 • PERSISTENT_SHOPPING_CART Łącze do informacji o koszyku i historii przeglądania, jeśli użytkownik o to poprosił.
 • STF Informacje o produktach wysłanych e-mailem do znajomych.
 • STORE Wybrany widok sklepu lub język.
 • USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient zezwolił na używanie plików cookie.
 • MAGE-CACHE-SESSID Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • MAGE-CACHE-STORAGE Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Ułatwia buforowanie zawartości w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • MAGE-CACHE-TIMEOUT Ułatwia buforowanie zawartości w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • SECTION-DATA-IDS Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • PRIVATE_CONTENT_VERSION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
 • X-MAGENTO-VARY Ułatwia buforowanie treści na serwerze, aby strony ładowały się szybciej.
 • MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
 • MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.


Spośród tych plików cookie, pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane na Twojej przeglądarce, ponieważ są one niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny.

 • CART Powiązanie z koszykiem.    
 • CATEGORY_INFO Umożliwia szybsze wyświetlanie stron.               
 • COMPARE Elementy znajdujące się na liście Porównaj produkty.
 • CUSTOMER Zaszyfrowana wersja identyfikatora klienta. 1 Rok
 • CUSTOMER_AUTH Wskaźnik czy użytkownik jest zalogowany do sklepu. 
 • CUSTOMER_INFO Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należysz.


Korzystamy także z plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Pliki cookie te będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na Twoje doświadczenie przeglądania.

 • CUSTOMER_SEGMENT_IDS Przechowuje identyfikator segmentu klienta
 • EXTERNAL_NO_CACHE Flaga wskazująca, czy buforowanie jest włączone czy wyłączone. 
 • FRONTEND Identyfikator sesji na serwerze.         
 • GUEST-VIEW Pozwala gościom edytować swoje zamówienia.       
 • LAST_CATEGORY Ostatnia odwiedzona kategoria.             
 • LAST_PRODUCT Ostatnio oglądany produkt.        
 • NEWMESSAGE Wskazuje, czy otrzymano nową wiadomość.         
 • NO_CACHE Wskazuje, czy dozwolone jest korzystanie z pamięci podręcznej.         
 • PERSISTENT_SHOPPING_CART Łącze do informacji o koszyku i historii przeglądania, jeśli użytkownik zapytał o to witrynę.
 • RECENTLYCOMPARED Ostatnio porównywane przedmioty.      
 • STF Informacje o produktach wysłanych e-mailem do znajomych.            
 • STORE Wybrany widok sklepu lub język.
 • USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient autoryzował pliki cookie.    
 • VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, które były ostatnio przeglądane.         
 • WISHLIST Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń.          
 • WISHLIST_CNT Liczba pozycji na liście życzeń.


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep @ creativetools.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 22 257 00 80

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Janusz Rupik PVP Sp. z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu) jest: Janusz Rupik PVP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 14; 41-100 Siemianowice Śląskie
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Janusz Rupik PVP Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Prezesem Zarządu za pomocą adresu [email protected]
 3. Administrator danych osobowych – Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.;
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami
  c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie podpisanych z nami umów przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do wycofania zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
       - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
       - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
       - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
       - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
       - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
       - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
       - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
       - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
       - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
       - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
       - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
  f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki:
       - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Janusz Rupik PVP Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.